Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Kunstforeningen Køge Bugt

§ 2
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og stimulere interessen for litteratur, den bildende kunst og musik. Dette søges opnået ved foredrag, diskussioner, egne udstillinger, besøg på udstillinger og museer, koncerter, filmforevisning m.v.

§ 3
Medlemskab kan erhverves af enhver, som betaler kontingent i henhold til disse vedtægter og takster fastsat på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder årligt den 1. januar. Nye medlemmer skal dog altid betale kontingent ved indmeldelsen. Betalt kontingent tilbagebetales ikke. 

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig tilkendegivelse til kassereren. Udmeldelse kan kun ske med minimum 1 måneds varsel til 1. april.

§ 4
Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i april/maj med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 • Valg
 • Eventuelt

Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel i foreningens blad, på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest den 15. marts. 

På generalforsamlingen træffes beslutningerne ved almindeligt stemmeflertal. 

I tilfælde af stemmelighed er et stillet forslag forkastet. 

Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, såfremt mindst 10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, ske skriftligt.

§ 5

Generalforsamlingen vælger formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Alle valg gælder for 2 år.

Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal. 

På generalforsamlingen vælges ligeledes på lige årstal for en 2-årig periode:

 • 2 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge
 • 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Orientering om generalforsamlingens afvikling samt trufne beslutninger nedfældes i referat, der underskrives af foreningens formand og generalforsamlingens dirigent.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt et flertal i bestyrelsen eller 25% af medlemmerne kræver en sådan afholdt.

Indkaldelse sker ifølge retningslinjerne i §4.

§ 7
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.

§ 8

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen. Foreningen tegnes af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden.
Kassereren forvalter foreningens midler.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 9
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 10
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at bistå ved tilrettelæggelse af foreningens aktiviteter.

§ 11
Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt 75 % af de fremmødte stemmer for – dog skal mindst 25 % af foreningens medlemmer være til stede.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændring kan ske ved simpelt stemmeflertal.

§ 12
Foreningen kan kun ophæves ved en beslutning på en i den anledning indkaldt generalforsamling, og når mindst 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Er ophævelsen vedtaget, træffer generalforsamlingen tillige beslutning om formen for afvikling af foreningens virksomhed, evt. kunstværker og anvendelse af eventuel formue, der skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller andre almennyttige formål.

Vedtaget den 17. september 2020

Oprindelige vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Kunstforeningen Køge Bugt

§ 2
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til – og stimulere interessen for litteratur, den bildende kunst og musik samt for aktuel debat. Dette søges opnået ved foredrag, diskussioner, udstillinger, besøg på udstillinger og museer, koncerter, filmforevisning m.v.

§ 3
Medlemskab kan erhverves af enhver. Til alle medlemmer udstedes et medlemskort med nummer. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig tilkendegivelse til kassereren. Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til en 1. april eller 1. oktober.

§ 4
Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i april / maj med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 • Indkomne forslag
 • Valg
 • Eventuelt

Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest den 15. marts. På generalforsamlingen træffes beslutningerne ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde at stemmelighed er et stillet forslag forkastet. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, såfremt mindst 10 medlemmer eller ? af de fremmødte forlanger det, ske skriftligt.

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne kræver en sådan afholdt.

§ 6
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.

§ 7
Kontingentet skal være indbetalt til foreningen senest 1. april. Betalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

§ 8
Foreningen kan ikke forpligte sine medlemmer økonomisk ud over det til enhver tid fastsatte medlemskontingent.

§ 9
Generalforsamlingen vælger formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Alle valg gælder for 2 år.
Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal, øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Ligeledes vælges på generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 suppleant for disse. Suppleanter og revisorer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Såvel beslutninger truffet på bestyrelsesmøder som på generalforsamlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol.

§ 10
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen. De løbende forretninger føres af formanden. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.
Kassereren hæfter for foreningens midler. Uddrag af foreningens konti kræver både kassererens og formandens underskrift. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 11
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 12
Bestyrelsen er bemyndiget til i fornødent omfang at nedsætte arbejdsgrupper til at bistå ved tilrettelæggelse af foreningens arrangementer.

§ 13
Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt 75 % af de fremmødte måtte kræve dette – dog skal mindst 25 % af medlemmerne være til stede.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændring kan ske ved simpel stemmeflerhed.

§ 14
Foreningen kan kun ophæves ved en beslutning på en i den anledning indkaldt generalforsamling, og når mindst 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Er ophævelsen vedtaget træffer generalforsamlingen tillige beslutning om formen for afvikling af foreningens virksomhed og anvendelse af eventuel formue, der skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller andre almennyttige formål.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. juni 1969